Furuset Vel

Furusetheimen, Furusetveien 1- 1001 Oslo .

 

 

 

 

 

Byråd Grete Horntvedt                                Furuset, 17.02.05

 

FURUSET VEL

HØRINGSUTTALELSE TIL HELHETLIG PLAN FOR GRORUDDALEN

Furuset Vel ser positivt på arbeidet som er i gang med å utvikle en helhetlig plan for Groruddalen og vil påpeke at det i en årrekke har vært behov for en plan som bidrar til en reell styrking av miljøet i dalen, og som kan gi en avklaring med hensyn til reguleringsformål for nærings-, bolig- og friluftsområder.

 

Furuset Vel ser videre positivt på de føringene som er lagt i planen når det gjelder styrking av den blågrønne strukturen og satsningen på åpning av Alnaelva som en viktig åre i dalen med satsning på turveier, oppholdssoner og vern av biologisk mangfold, stedegen vegetasjon og viktige naturtyper og friområder i tilknytning til elva. Furuset Vel er opptatt av at området omkring Alna og Alnaparken skal brukes til et mangfold av aktiviteter som hele eller deler av befolkningen kan ha glede av.   

 

Furuset Vel vil, slik det fremgår av planen, peke på flere forhold som er helt essensielle for at Groruddalen skal kunne bli et godt sted å leve for det store antallet mennesker som bor og arbeider her. Disse forholdene er en forutsetning for å lykkes med en positiv utvikling av Groruddalen. Vi vil spesielt trekke fram noen forhold som særlig viktige. 

 

E 6 

Trafikkbelastningen på miljøet må finne en løsning på kort sikt: boligområder og befolkning må skjermes i forhold til den store varetransporten som går gjennom dalen.

 

I det fremlagte forlaget til helhetlig plan er lokk over E 6 foreslått som et tiltak på lang sikt:

 

Furuset Vel har følgende kommentar til dette: Trafikken i Groruddalen er pr. d.d. alt for høy og skaper en rekke problemer for de som bor og lever i dalen. Miljølokk over E 6 vil være et av de større tiltakene som kan bidra til en reell forbedring av miljøet, både m.h.t. støy, støv og luftkvalitet. Vi anmoder om at arbeidet planlegging og finansiering av et miljølokk igangsettes snarest ! Dette vil synliggjøre en politisk og økonomisk vilje til et krafttak for Groruddalen og noe som gir en miljømessig gevinst for de kommende generasjoner.

 

 

 

Postens brevsenter til Stubberud

Furuset Vel er i utgangspunktet imot at Postens brevsentral får bygge på Stubberud. Dette vil - så langt vi kan forstå - føre til en ytterligere trafikkbelastning i dalen.

 

Dersom dette vurderes som et bedre alternativ enn Lørenskog, er vår holdning at det må være en ubetinget forutsetning for en slik løsning at det gjøres en grundig utredning av de trafikale konsekvenser og at miljølokket over E 6 fra Høybråten til Alnabru bygges.

 

Dersom en slik løsning er viktig for Posten, må vi kunne forvente at staten og Posten går inn og bidrar i en finansiering av dette lokket før brevsenteret settes i drift.

 

Satsning på kollektivtrafikken

Furuset Vel ser det som viktig å legge til rette for en bedre kollektivtrafikk som kan bidra til å redusere personbiltrafikken i dalen.

 

Åpning av Alnabanen for persontrafikk synes å være et fornuftig tiltak som raskt må kunne gjennomføres.

 

For øvrig pekes det på behov for tverrgående forbindelser, forlengelse av T-banen og ringbane som binder sammen t-banelinjene og letter transporten på tvers av dalen.

 

Veisystemer / infrastruktur

Den store gjennomgangstrafikken som passerer gjennom dalen og trafikken som er knyttet til store logistikkvirksomheter, til større handelssentra som Smart-club, IKEA, og de store varehusene på Alnabru skaper store trafikale problemer som gir en ekstra miljøbelastning på området. Det er derfor en forutsetning at bl.a. Bredtvetdiagonalen realiseres raskere enn forutsatt i den helhetlige planen. 

 

Alnabruterminalen - modernisering og videreutvikling / Nyland Syd

Furuset Vel har tidligere uttalt seg positivt om plankontorets forslag om flytting av terminalvirksomheten. I den fremlagte helhetlige planen er det foreslått at terminalen moderniseres og at hele virksomheten vurderes og utredes. Vi støtter dette forslaget og opprettholder vårt syn på at hele Nyland Syd området omreguleres til friområde og gjøres til en del av Alnaparken.

 

I den forbindelse foreslår Furuset Vel at høyspentledningene i bunnen av dalen graves ned. Dette er en av forutsetningene for at Alnaparkområdet skal få et løft og folk benytte seg av det.

 

Kulturhus og  idrettsstadion

Furuset Vel ser spørsmålet om kulturhus som et svært viktig spørsmål for hele dalen som krever en grundig vurdering og konsekvensutredning av ulike alternativer.

 

Vårt syn er at det er en utfordring for hele dalen å komme fram til et godt forslag om plassering som gjør et kulturhus lett tilgjengelig for flertallet av dalens innbyggere. Dette forutsetter lokalisering i tilknytning til et kollektivknutepunkt.

 

Furuset Vel er opptatt av at Groruddalen etter hvert har et flerkulturelt preg - eksempelvis har Gran skole, i vårt nærområde, en meget høy andel elever med høyst ulik etnisk bakgrunn.

 

Med en kobling til historien med FN's første generalsekretær - Trygve Lie (Grorudgutt og Furusetbeboer), er det fristende å lansere et forslag som binder sammen historien med dagens flerkulturelle utvikling i Groruddalen.

 

Et alternativ når det gjelder kulturhus kan være å frikjøpe den påbegynte moskeen ved Furuset Senter, som Ahmadiyya-menigheten ikke ser ut til å ha økonomisk bærekraft til å realisere.

 

Slikt bygget står i dag, er det skjemmende og bidrar ikke til videreutvikling av en  bydel med enorme utfordringer.  Furuset Vel vil derfor foreslå at området utvikles i ”Trygve Lies ånd” til et Forenede Nasjoners Hus (Gjerne med støtte fra FN).

 

Her kan barn, unge fra flere nasjoner møtes.  Utradisjonelle kulturaktiviteter kan etableres. Et ypperlig sted for å etablere en kulturskole med muligheter for flerbruk. Sommerstid kan det avholdes nasjonale og internasjonale sommerskoler og konferanser for ungdom.

 

I og med at det såkalte Sentergata nå er skrinlagt må det ytes nok midler, slik at områdene mellom Furuset skole, Furuset Forum og de omkringliggende borettslag blir satt i stand til en aktivitetspark. Parken skal gi rom for både organiserte og uorganiserte aktiviteter.

 

I våre nærområder er det videre viktig at det bevilges midler til videreutvikling av kulturparken ved Furuset kirke, som et samlet bystyre vedtok våren 2002. Dette er et svært verdifullt grøntområde og ligger i inntil pilegrimsleden. Her pågår fortiden et nært samarbeid mellom Furuset Vel, borettslag, menighet, ulike frivillige organisasjoner og Bydel Alna.

 

For øvrig synes vi det er meget positive til fotballanleggene på Stubberud videreutvikles, til å omfatte et Stadionanlegg med 2-4000 sitteplasser.

 

Finansiering

Furuset Vel understreker at en helhetlig plan for Groruddalen må følges av en finansieringsplan. Når det gjelder planer knyttet til samferdselsløsninger som støyskjerming, tunnelløsninger, lokk og nye veiløsninger forutsettes det disse forslagene følges opp med finansiering, slik at planene preges av en realisme og ikke reduseres til rene festtaler. 

 

Disse prosjektene er kanskje de viktigste tiltakene som skal til for å heve miljøet i området.

 

Her må det være mulig å få til finansieringsløsninger som involverer både kommune, stat og næringsliv.

 

 

Med vennlig hilsen

Furuset Vel

 

 

Vidar H. Noreng (sign.)                                              Eva Rueslåtten (sign.)

leder                                                                           leder av plan- og utredningskomiteen

 

 

 

Kopi sendt: Plankontoret i Groruddalen, Bydelsutvalget i bydel Alna, Oslo Idrettskrets, Akers Avis Groruddalen og diverse lokale lag organisasjoner til orientering.